Združenie Prameň života je dobrovoľné občianske združenie, s akcentom na kresťanské hodnoty, ktoré vzniklo v roku 2003 a pôsobí pri farnosti Božieho milosrdenstva, Košice-KVP, s jej vedomím a podporou.
Združenie je právnickou osobou registrovanou Ministerstvom vnútra SR.

Ciele a činnosť združenia
Cieľom združenia je príprava, realizácia a materiálno-technické zabezpečenie kultúrnych, vzdelávacích, športových a spoločenských podujatí pre svojich členov, ako aj pre širokú verejnosť, predovšetkým na sídlisku Košice-KVP, konaných v kresťanskom duchu.
Ďalším z cieľov združenia sú neziskové aktivity, vykonávané v prospech detí a mládeže, ktoré napomáhajú objavovať zmysel ich života, formovať ich kresťanské vedomie a poznanie k zodpovednému a plnohodnotnému zapojeniu sa do spoločnosti, a tým predchádzať nielen kriminalite, ale aj iným negatívnym javom.
Združenie pravidelne organizuje a napomáha realizácii podujatí a aktivít, ktoré umožňujú mladým ľuďom aktívne využívať ich voľný čas, ako i hodnotne prežiť obdobie mladosti vo výchovno-vzdelávacích, spoločensko-kultúrnych, či športových programoch, ako sú detské a mládežnícke letné tábory, športové turnaje, koncerty, divadelné predstavenia, rôzne stretnutia pre mládež, podujatia vo forme ľudovej zábavy.

Prostriedkami k naplneniu týchto cieľov sú:
  1. vzdelávacia a informačná činnosť za účelom ochrany, rozvoja a naplňovania fyzických, osobnostných a duchovných potrieb mladého človeka,
  2. podpora mimoškolských aktivít a využitia voľného času
  3. prednášky, podpora vzdelania, vzdelávacie programy a tvorba vzdelávacích materiálov
  4. účasť a organizovanie táborov, festivalov, koncertov a konferencií mládeže
  5. charitatívna činnosť a praktická pomoc ľuďom v núdzi
  6. športové aktivity
  7. podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
  8. zachovanie kultúrnych hodnôt
  9. iné možné aktivity napĺňajúce ciele, vytýčené združením