Ako nás podporiť

Chcete nás podporiť? Môžete tak urobiť venovaním 2% zo svojich zaplatených daní.
Podľa zákona o dani z príjmov môže daňovník poukázať 2% zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii, ktorá je registrovaná v centrálnom zozname Notárskej komory SR, a ktorej činnosť je zameraná na rozvoj a ochranu ľudských práv, životného prostredia, zdravia, ktorá podporuje vzdelávanie, zachovávanie kultúrnych hodnôt a podporuje šport detí a mládeže.

V prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich zaplatených daní, postupujte podľa nasledovných pokynov:
  1. Zamestnanci, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa, potrebujú vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, a tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odovzdať miestne príslušnému správcovi dane do 30.04.
  2. Fyzické a právnické osoby uvádzajú potrebné údaje na poukázanie 2% zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní.
Údaje na tlačivo:
Názov: Prameň života
Adresa sídla:
Trieda KVP 6, 040 23 Košice
Právna forma:
občianske združenie
IČO:
35 554 843
DIČ: 2022055948
Čísla účtov
(Slovenská sporiteľňa, a.s.):
• bežný účet:
0476455107/0900
• účet charita: 0479424883/0900

Tlačivá na stiahnutie: