Názov: Prameň života
Adresa sídla: Trieda KVP 6, 040 23 Košice
Právna forma: občianske združenie
Dátum vzniku: 30.07.2003
IČO: 35 554 843
DIČ: 2022055948
Číslo reg. MVSR: VVS/1-900/90-22157

Čísla účtov:
"2% dane", číslo účtu:
SK20 0900 0000 0004 7645 5107
bežný účet: SK37 1100 0000 0026 2672 2784


Predseda:
Monika Olexová
tel.
(O2): 0908 380 757
email:
mon.ole@gmail.com