Prameň života,
občianske združenie

Trieda KVP 6 (fara), 040 23 Košice

IČO: 35 554 843
DIČ: 2022055948
Číslo reg. MVSR: VVS/1-900/90-22157
Čísla účtov
(Slovenská sporiteľňa, a.s.):
• bežný účet: 0476455107/0900

• účet charita: 0479424883/0900

Dátum vzniku: 30.07.2003

predsedníčka združenia:
Monika Olexová
tel.
(O2): 0908 380 757
email:
oz@pramenzivota.sk

Sekcie (kontaktná osoba):
• Farská charita (Pachová Valika st.)
• Hudobné podujatia (Jakubová Veronika ml.)
• Kultúrne podujatia (Pach Milan)
• Športové podujatia
• Púte a výlety